Hallituksen esitys puolueen tasa-arvo-ohjelmaksi

Valvoja: Ahto

horgh
Viestit: 31
Liittynyt: La Kesä 06, 2015 1:36 pm

Hallituksen esitys puolueen tasa-arvo-ohjelmaksi

Viesti Kirjoittaja horgh » Pe Kesä 22, 2018 12:02 pm

Alla on puoluehallituksen esitys puolueen tasa-arvo-ohjelmaksi.

Piraattipuolueen tasa-arvo-ohjelma

Politiikan lähtökohtana tulee olla yksilönvapaus ja yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus on vapaan yhteiskunnan peruspilari. Piraattipuolue uskoo jakamattomaan ja absoluuttiseen ihmisarvoon ja pyrkii näistä lähtökohdista edistämään aitoa yhdenvertaisuutta ihmisten ja ihmisryhmien välillä.

Lainsäädännöllisen syrjimisen lisäksi on olemassa yhteiskunnallisia sekä kulttuurillisia syrjiviä rakenteita, jotka on tärkeä tunnistaa, jotta niiden negatiivisia vaikutuksia tasa-arvoon eri ihmisryhmien välillä voidaan kriittisesti arvioida. Piraattipuolue vastustaa syrjintää sukupuolen, iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Puoluetta edustavat henkilöt sitoutuvat noudattamaan syrjimättömyyden periaatetta, eivätkä toiminnallaan ja puheillaan puolueessa tai sen ulkopuolella tue, kannusta tai hyväksy syrjintää tai ennakkoluuloisuutta.

Yhdenvertaisuus lain edessä

Yhteiskunnan tulee kohdella kaikkia kansalaisia ja kaikkia asukkaita yhdenvertaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että lainsäädäntö ei erottele täysivaltaisia ihmisiä.

Valtion keskeisiä tehtäviä on varmistaa, että jokainen yksilö voi osallistua päätöksentekoon tasavertaisesta asemasta. Tämä tarkoittaa käytännössä tehokasta ja tasapuolista peruskoulutusta, julkista tiedotusta ja kohtuullista perusturvaa.

Vähemmistö- ja sukupuolikiintiöt eivät ole perusteltu keino viedä yhteiskuntaa tasa-arvoisemmaksi, vaan usein ne pikemminkin ylläpitävät syrjiviä asenteita ja estävät tasa-arvon toteutumisen.

Sukupuolet

Kaksinapainen sukupuolen luokittelu kuuluu menneisyyteen. Julkisen vallan on muutettava toimintatapansa niin, että se kunnioittaa sekä biologista sukupuolten kirjoa että sukupuoli-identiteettien moninaisuutta.

Juridinen sukupuoli on vanhentunut käsite, eikä valtion ei tarvitse tietää yksilön sukupuolta.  Henkilötunnusjärjestelmän tulee olla sukupuolesta riippumaton, ja juridisen sukupuolen käsite tulee poistaa. Sukupuoli tulee merkitä valtion rekistereihin vain, mikäli henkilö itse niin haluaa.

Sukupuolitiedon merkitseminen lääketieteellisiin tarpeisiin on perusteltua, joten hoitorekistereihin voidaan merkitä henkilön sukupuoli-identiteetti sekä sukupuoleen liittyvät ulkoiset tekijät.

Sukupuolenkorjaushoidot on tehtävä käyttäen lähtökohtana yksilön omaa kokemusta ja arviointia, ja niihin liittyvät ihmisoikeusloukkaukset, kuten sterilisaatiovaatimus, on poistettava.

Intersukupuolisten lasten lääketieteellisesti tarpeettomat kirurgiset toimenpiteet tulee lopettaa.

Uskonnot

Eri uskontojen ja maailmankatsomusten on oltava yhdenvertaisessa asemassa. Uskonnollisten tahojen, kuten ev. lut. kirkon, verotusoikeus ja väestörekisterin ylläpitovelvollisuus on poistettava. Uskonnollisia yhdyskuntia on kohdeltava laissa tavallisten yhdistysten tavoin.

Pienten lasten liittämisestä virallisiksi jäseniksi kirkkoihin ja uskonnollisiin yhdyskuntiin on luovuttava. Tämä ei estä symbolisten kaste- ja vastaavien rituaalien suorittamista.

Lapsia ei pidä asettaa eriarvoiseen asemaan heidän vanhempiensa uskonnon perusteella. Koulujen uskonnonopetuksen tulee olla kaikille yhteneväistä, eikä se saa olla tunnustuksellista. Koulun tilaisuuksia ei tule järjestää uskonnollisessa kontekstissa. Kirkkoon kuuluvien lasten tulisi saada myös valita yhteiskuntaoppi, uskonnon sijaan, eroamatta kirkosta.

Uskonnolla ei tule olla erivapautta loukata ihmisten ihmisoikeuksia, ihmisarvoa tai koskemattomuutta. Tämän vuoksi esimerkiksi lasten rituaalinen ympärileikkaus on kriminalisoitava kokonaan.

Asevelvollisuus

Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä ei kohtele kansalaisia tasa-arvoisesti, sillä se asettaa ase- tai siviilipalveluksen velvoitteen vain miehille. Asevelvollisuuden suhteen kaikkia sukupuolia tulee kohdella tasavertaisesti.

Avioliitto ja perheoikeudelliset sopimukset

Avioliitto on täysivaltaisten henkilöiden keskenään solmima sopimus, ja lain edessä sen tulee olla samanlainen kaikille, riippumatta heidän seksuaalisuudestaan tai sukupuolestaan. Avoliittokäsite tulee poistaa lainsäädännöstä.

Maahanmuuton myötä yhteiskunnassa on jo monen aikuisen perheitä, joissa rekisteröimättömien osapuolien oikeusturva ja keskinäinen yhdenvertaisuus eivät toteudu.

Myös useamman kuin kahden henkilön avioliitot tulee sallia. Perheoikeudellisia sopimuksia pitää voida tehdä täysivaltaisten ihmisten kesken vapaasti. Erilaisia sopimustyyppejä ovat esimerkiksi sopimukset lasten huoltajuudesta, tiedonsaantioikeudesta, elatuksesta, luonapidosta ja adoptiosta.

Ikä

Nykyinen lainsäädäntö sterilisaation ikärajan suhteen asettaa nuoremmat täysi-ikäiset kansalaiset eriarvoiseen asemaan. Sterilisaation tulee olla mahdollista kaikille täysi-ikäisille ja täysivaltaisille kansalaisille.

Verkkoneutraliteetti

Verkkoneutraliteetti tarkoittaa myös yksilöiden tasa-arvoista kohtelua verkossa. Internet-liikenteen tahallinen hidastaminen tai ohituskaistojen luominen tietyille tahoille on vastoin yhdenvertaisuuden ja vapaan verkon periaatetta.

Digitaalinen eriarvoisuus

Yhteiskunnan palveluiden digitalisoituessa on kuitenkin jokaiselle kansalaiselle ylläpidettävä riittävän hyvä mahdollisuus osallistua yhteiskunnallisiin toimiin ilman tietotekniikkapakkoa. Palvelut on järjestettävä niin, että niitä voi tarvittaessa käyttää ilman tietoteknisiä välineitä.

Maahanmuutto

Tärkeimpiä keinoja auttaa maahanmuuttajia pääsemään yhdenvertaiseen asemaan muun muassa työmarkkinoilla on tehokas suomen kielen opetus. EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevan työvoiman tarveharkinnasta tulee luopua.

Suomen kielen opiskelun lisäksi suomalainen oikeusjärjestelmä, lasten ja naisten oikeudet ja lain ulottuminen myös kodin neljän seinän sisälle tulee olla jokaisella tiedossa.

Vanhemmuus

Lasten vanhemmuus- ja huoltajuusasioissa on aina kohdeltava kaikkia vanhempia tasavertaisesti riippumatta heidän sukupuolestaan. Lähtökohtana tulee olla lapsen etu, ja esimerkiksi huoltajuuskiistoissa tulee voida tehdä joustavia, lapsen etua tavoittelevia sopimuksia. Näihin sisältyy esimerkiksi vuoroasuminen, jolloin lapsella voisi olla kaksi eri kotipaikkaa, sekä tukien jakaminen vanhempien kesken.

Avioparin tai useamman henkilön rekisteröidyn perhesuhteen hankkiessa hedelmöityshoidon avulla lapsi, tulee kaikki parin tai perhesuhteen jäsenet lähtökohtaisesti mieltää lapsen vanhemmaksi ilman raskasta adoptioprosessia. Sijaissynnyttäminen on mahdollistettava samaan tyyliin kuin sukusolujen luovutus.

Vanhempainvapaat täytyy voida sopia joustavasti kaikkien vanhemmiksi tulevien kesken, kuitenkin niin että jokaisella vanhemmalla on oma henkilökohtainen vanhempainvapaaosuus, minkä lisäksi vanhemmat voivat keskenään sopia tietyn osuuden jakamisesta. Vanhempainvapaiden sukupuolisidonnaisuudesta on luovuttava. Vanhemmuuden kustannusten tulee jakautua tasan kaikkien vanhempien työnantajien kesken.

Varhaiskasvatuksen subventointi ja subjektiivisen päivähoidon rajaus ajavat hyvätuloisten ja vähävaraisten vanhempien lapset eri hoitomuotoihin, mikä vahvistaa eriarvoistumista. Varhaiskasvatus tulee järjestää niin, ettei se eriarvoista lapsia heidän vanhempiensa tulojen perusteella.

Vammaiset

Vammaisille on taattava tasavertaiset mahdollisuudet osallistua haluamallaan tavalla yhteiskunnan toimintaan ja tehdä työtä. Kaikilla, myös vammaisilla, tulee olla oikeus päättää omasta seksuaalisuudestaan sekä perheen perustamisesta, ja tarvittaessa saada näihin avustusta.

Vammaisilla tulee yhtä lailla olla oikeus yksityisyyteen ja oman asuinpaikan ja -tavan valintaan. Kuljetuspalvelumatkoja ei tule yhdistellä.

Vammaisten tuen tulee olla yksilöllistä ja huomioida heidän henkilökohtaiset tarpeensa.

k4rv1n3n
Viestit: 57
Liittynyt: Ke Loka 08, 2014 3:43 pm

Re: Hallituksen esitys puolueen tasa-arvo-ohjelmaksi

Viesti Kirjoittaja k4rv1n3n » Su Heinä 08, 2018 2:54 pm

Mielestäni piracoren kyllä pitäisi nousta selkeämmin esille, tässä tapauksessa sekä rakenteessa että sisällöllisesti. Eli kärkeen kuuluisi verkkoa ja tiedonsaantia koskevat asiat, jonka jälkeen uskontoon, asevelvollisuuteen ja ikään liittyvät asiat.

Harkitsisin Verkkoneutraliteetin ja Digitaalinen eriarvoisuus kappaleiden yhdistämistä yhden otsikon alle (esim. Yhdenvertainen oikeus tietoon ja palveluihin). Digitaalisen eriarvoistumisen kanssa ei myöskään tarvitse nostaa käsiä pystyyn, vaan yhteiskunta voi myös pyrkiä ehkäisemään digitaalista syrjäytymistä, mm. järjestämällä tiloja ja välineitä opetuskäyttöön.

Muutoin sisältö kokonaisuutena ihan asiallista työtä, ainakin siltä osin kun oma ymmärryskykyni riittää, kummastuttaa vain miten noi mistä olemme pisimpään puolueena puhuneet on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Tämä analyysi siis puolen tunnin tutustumisella, joku muukin pieni huomio tai huolenaihe lukiessa mieleen nousi, mut ne ei merkittävyydeltään liene samaa luokkaa.

Avatar
mmn
Puoluehallitus
Viestit: 64
Liittynyt: Ti Loka 24, 2017 11:26 pm
Paikkakunta: Helsinki
Viesti:

Re: Hallituksen esitys puolueen tasa-arvo-ohjelmaksi

Viesti Kirjoittaja mmn » Ma Heinä 09, 2018 10:08 am

k4rv1n3n kirjoitti:
Su Heinä 08, 2018 2:54 pm
Mielestäni piracoren kyllä pitäisi nousta selkeämmin esille, tässä tapauksessa sekä rakenteessa että sisällöllisesti. Eli kärkeen kuuluisi verkkoa ja tiedonsaantia koskevat asiat, jonka jälkeen uskontoon, asevelvollisuuteen ja ikään liittyvät asiat.
kokemus kirjoitti:Ei toimi.
Ihan oikeasti. Tavallista äänestäjää tämä (vahva painotus piracoreen) ei kovin viehätä.

Marek Nečada
Piraattipuolueen varapuheenjohtaja. Foorumin ylläpitäjä.


Letesgubbe
Viestit: 1
Liittynyt: Su Heinä 15, 2018 9:54 pm

Re: Hallituksen esitys puolueen tasa-arvo-ohjelmaksi

Viesti Kirjoittaja Letesgubbe » Ma Heinä 16, 2018 7:59 am

Komppaan k4rv1n3n:ia, piracorelle olisi syytä laittaa suurempi paino. Jos sitä ei ole, olemme turha organisaatio. Muilla puolueilla on sitten muita painopisteitä.

Muihin asioihin liittyen:

A) EHDOTUS LISÄYKSEKSI

Ehdotus lisäykseksi kohtaan ”Vanhemmuus” (liittyy erilaisiin elatuskuvioihin, varsinkin yhden isän avioliitoissa):
”Lapsen ja vanhempien oikeuksien takaamiseksi pakollinen isyystesti tulisi tehdä kaikille vastasyntyneille ja heidän oletetulle/ilmoitetulle isälleen.”


B) KYSYMYKSIÄ/KOMMENTTEJA 8 KPL.

1/8
”…kannusta tai hyväksy syrjintää tai ennakkoluuloisuutta.”. En nyt ihan ymmärrä tätä ”ennakkoluuloisuutta” tässä. Epämääräinen ilmaisu. Kuka sen määrittelee?

2/8
” Yhdenvertaisuus lain edessä”. Eikös tämä ole jo Suomen perustuslaissa?

3/8
” Juridinen sukupuoli on vanhentunut käsite,” irrallinen heitto. Pitääkö edes paikkaansa?

4/8
Ristiriita: ”Henkilötunnusjärjestelmän tulee olla sukupuolesta riippumaton” … ” Sukupuolitiedon merkitseminen lääketieteellisiin tarpeisiin on perusteltua”, sillä terveydenhuollon järjestelmät perustuvat juuri siihen että sukupuoli selviää henkilötunnuksesta.
Lisäksi kai biologisella sukupuolella (aineenvaihdunta yms. ”kemialliset” seikat) on merkitystä tietyissä hoidoissa, joten tämä ei ihan toimi: ”hoitorekistereihin voidaan merkitä henkilön sukupuoli-identiteetti sekä sukupuoleen liittyvät ulkoiset tekijät”.

5/8
”Intersukupuolisten lasten lääketieteellisesti tarpeettomat kirurgiset toimenpiteet tulee lopettaa.”
Tarpeettomia kirurgisia toimenpiteitä tuskin tehdään nytkään. Ei terveydenhuoltojärjestelmällä ole sellaiseen varaa.

6/8
” Kirkkoon kuuluvien lasten tulisi saada myös valita yhteiskuntaoppi, uskonnon sijaan, eroamatta kirkosta.”…tarkoitetaan kai elämänkatsomustietoa?

7/8
Kysymys liittyen kohtaan ”Myös useamman kuin kahden henkilön avioliitot tulee sallia.”: onko tarkoitus rajoittaa avioliitossa olevien henkilöiden määrää vai onko tarkoitus mahdollistaa vaikkapa 6827 henkilön avioliitto?

8/8
”Vammaisille on taattava tasavertaiset mahdollisuudet” … tasavertaiset keskenään vai tasavertaiset ei-vammaisten kanssa? Mitä ylipäätään tarkoittaa tasavertainen tässä yhteydessä?

+++

r-z
Viestit: 1
Liittynyt: Ke Heinä 18, 2018 8:59 pm

Re: Hallituksen esitys puolueen tasa-arvo-ohjelmaksi

Viesti Kirjoittaja r-z » Ke Heinä 18, 2018 11:00 pm

Jes, muutamia ideoita.

1. Asevelvollisuus

Ei mainintaa nykyisestä ideologisesta Jehovien vapautuksesta eikä myöskään ehdotusta sille miten järjestelmän kuuluisi toimia toisin kuin monissa muissa kodissa.

Ehdotukseni:
"Nykyinen asevelvollisuuslainsäädäntö ei kohtele vakaamuksia eikä sukupuolia tasa-arvoisesti. Kutsuntojen on koskettava kaikkia kansalaisia sukupuolesta riippumatta ja palveluksen suorittavien määrää pidetään ennallaan tiukemman vapaaehtoisuuteen sekä soveltuvuuteen pohjautuvan valintaprosessin avulla. Samalla Jehovan todistajien vakaumuksellinen vapautuksen on kuuluttava myös muille aseistakiletäytyjien ryhmille."

Viimeinen lause on lähes suora lainaus YK:n Suomelle antamasta ohjeistuksesta.


2. Verkkoneutraliteetti/Digitaalinen eriarvoisuus

Verkkoneutraliteetti taitaisi kuulua digitaalisen eriarvosuuden alle. Samaan pakettiin voitaisiin lisätä kannanotto tekoälyistä.
Ehdotus:
"
Verkkoneutraliteetti

Verkkoneutraliteetti tarkoittaa myös yksilöiden tasa-arvoista kohtelua verkossa. Internet-liikenteen tahallinen hidastaminen tai ohituskaistojen luominen tietyille tahoille on vastoin yhdenvertaisuuden ja vapaan verkon periaatetta.


Digitaalinen eriarvoisuus

Yhteiskunnan palveluiden digitalisoituessa on kuitenkin jokaiselle kansalaiselle ylläpidettävä riittävän hyvä mahdollisuus osallistua yhteiskunnallisiin toimiin ilman tietotekniikkapakkoa. Palvelut on järjestettävä niin, että niitä voi tarvittaessa käyttää ilman tietoteknisiä välineitä.

Palveluntarjoajien on noudatettava verkkoneutraliteettia. Jokaista verkon käyttäjää kuuluu kohdella tasa-arvoisesti eikä verkkopalveluiden ja verkon ylläpitäjien välillä saa olla epäreilua kilpailuasemaa antavia sopimuksia.

Tekoälyt sekä oppivat järjestelmät voivat kehittää epätasa-arvoisia malleja. Tämä on otettava huomioon suunnittelussa sekä testauksessa siten, ettei eriarvoistavaa järjestelmää tai mallia päädy käyttöön."

3. Maahanmuutto

Ehdotan lisäystä joka menee hyvin yhteen kielipolitiikkamme kanssa. Perusteluna lainaus Yhdysvaltalaiselta Joensuussa opiskelevalta kaveriltani Marc Bradfordilta.
"mol.fi linkki

Tehtävä edellyttää ... hyvää suomen kielen taitoa"

According to the student housing organization, Joensuun Elli, speaking Finnish gives you the ability to: vaccuum, dust, scrub toilets, clean saunas, etc. Who knew?!

If Elli, and by association Itä-Suomen yliopisto - University of Eastern Finland (UEF), don't want to hire refugees, immigrants, or generally any non-Finn, they should just state that outright. In the meantime, I don't want any more Finns to talk to me about refugees sitting on their bums all day, or causing any problems in the Finnish welfare system, if an affiliate of a state university puts up this kind of hire-wall for the most basic, universal, and non-linguistic of tasks.
Ehdotus:
"Työntekijöille ei saa asettaa minkään kielen kielitaitovaatimuksia ellei kielen osaaminen ole todistettavasti välttämätöntä työtehtävistä suoriutumisen kannalta."
Timo Salola, Savo-Karjalan vaalipiiri, Joensuu, Piraattinuoret

Lukittu

Palaa sivulle “Ylimääräinen puoluekokous 2018”

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailija